Budowa jądra atomowego prezentacja

Pobierz

Liczba elektronów i protonów w atomie jest jednakowa.jądrem, znajdują się protony i neutrony; zgromadzona jest w nim prawie cała masa atomu.. Cząstki te mają bardzo podobną masę, różnią się natomiast ładunkiem.. Przeskokowi elektronu z orbity wyższej na Niższą towarzyszy emisja promieniowanai-fotonu.. Według tego modelu elektron krąży wokół jądra jako naładowany punkt materialny, przyciągany do jądra siłami elektrostatycznymi.. Przez analogię do ruchu planet wokół Słońca model ten nazwano "modelem planetarnym atomu".MENU Budowa atomu Mimo rozwoju wiedzy o budowie atomu, nadal aktualne jest stwierdzenie, że każdy atom składa się z dwóch obszarów: dodatnio naładowanego jądra i znajdującej się poza nim, ujemnie naładowanej sfery elektronowej MENU Jądro atomowe Samo jądro atomowe też ma budowę złożoną: składa się z protonów (cząstek o .Doświadczenie Rutherforda.. - Jądra stabilne (czas życia b. długi), jądra niestabilne (ulegają rozpadowi) Wielkości charakteryzujące.. z - liczba atomowa, liczba porzĄdkowa - okreŚla liczbĘ protonÓw w jĄdrze atomowym.Owa nadwy żka energii w jądrach powoduje, że w du żej ilo ści atomów, raz na jakiśczas, co które śz nich nagle "wybucha"wystrzeliwując ze swojego wn ętrza cząstk ę(cząstk ęalfa, beta, gamma, lub neutron).. 4 Jądra atomowe zbudowane są z nukleonów, czyli protonów (posiadających ładunek dodatni) oraz obojętnych elektrycznie neutronów..

Budowa jądra atomowego.

Proton ma ładunek dodatni, neutron jest cząstką elektrycznie obojętną.. Dziś wiemy, że średnica jądra jest sto tysięcy razy mniejsza od średnicy całego atomu i wynosi ok. 10 m.. - Centralna część atomu (rozmiar: ~10-10 m) --Rozmiar liniowy jąder atomowych ~ 1015m.. Lekcja przeprowadzona jest metodami aktywnymi, uczniowie kształcą umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, tworzenia informacji.Na podstawie opisu jądra pierwiastka.. - skupiona prawie cała masa.. Zapisz jego symbol - 𝑁 Zadanie 4 Dokoocz zdanie:Temat: Budowa atomu- nukleony i elektrony Cele lekcji: 1. elektron - cząstka elementarna o ładunku ujemnym ( ) i masie spoczynkowejFizyka jądrowa Budowa jądra atomowego Siły wi ążą ce nukleony w jądrze atomowym nazywa si ę siłami jądrowymi lub oddziaływaniami silnymi.Siły jądrowe są: a) krótkozasi ęgowe - ich zasi ęg działania jest rz ędu 10-15 m b) niezale żne od ładunku elektrycznego - identyczne s ą oddziaływania typu3 najbliższe jądra orbity elektronowe: Najbliższa jądru orbita (n=1), to orbita, na której energia elektronu ma wartość najmniejszą..

-15.Budowa jądra atomowego - MODEL.

liczbę neutronów i liczbę nukleonów: 2040𝐶𝑎 Liczba protonów Liczba neutronów Liczba nukleonów Zadanie 3 W skład jądra izotopu azotu wchodzi 7 protonów i 8 neutronów.. Średnica jądra atomowego jest ok. 10 5 razy mniejsza niż średnica atomu.Budowa jądra atomowego Cały nasz wielki świat zbudowany jest z atomów.. Jądro - centralna część atomu - zbudowane jest z nukleonów: protonów i neutronów.. W części centralnej, zwanej jądrem, znajdują się protony i neutrony; zgromadzona jest w nim prawie cała masa atomu.Budowa jądra atomowego proton neutron Skład jądra atomowego.. Izotopy wodoru: 1H, 2H (deuter), 3H (tryt) Jądro jest kilkadziesiąt tysięcy razy mniejsze od całego atomu i skupia ono wręka atom jądro atomowe proton, neutron kwark 10-1m 10-10 m -10 14 m 10-15 m 10 18 m Rys.1.1.1.. Atomy składają się z trzech rodzajów cząstek: protonów, neutronów i elektronów.. Suma protonów i neutronów w jądrze atomu określana jest jako liczba masowa.. Zdefiniowanie pojęć: elektrony walencyjne, liczba atomowa i liczba masowa 3.. Protony i neutrony upakowane są w jądrze, które zajmuje w atomie pozycję centralną, elektrony zaś krążą wokół niego.Niels Bohr () opublikował pracę w której opisał swój model budowy atomu wodoru..

W skład jądra wchodzą protony i neutrony.

Prezentacja programu PowerPoint Author: Grzegorz Knapik Created Date:19 Budowa atomu Atom jest podstawową cegiełką, z której zbudowana jest materia, Każdy atom składa się z jądra atomowego i otaczających go elektronów, W skład jądra wchodzą obdarzone ładunkiem dodatnim protony, oraz elektrycznie obojętne neutrony, atom m jądro m Każdy atom charakteryzowany jest przez liczbę masową (A .Zbiory atomów o tej samej liczbie atomowej stanowią pierwiastki chemiczne.. Ze wzrostem numeru orbity rośnie jej promień i energia elektronu na orbicie.. Budowa jądra atomowego Strona 1 Podstawowe pojęcia związane z atomem i jego budową 1.. "Promień" jądra jest około sto tysięcy razy mniejszy od "promienia" atomu.. Jądro atomowe jest charakteryzowane przez jego liczbę atomową i liczbę masową.Wizualizacja łańcuchowej reakcji rozszczepienia jądra: jądro 235 U rozpada się na dwa fragmenty x, y oraz emituje od 0 do 5 neutronów, które powodują lawinowo rozszczepienia dalszych jąder; zapoczątkowany proces rozchodzi się w czasie w postępie geometrycznym.. W jądrze atomowym jest skupiona prawie cała masa atomu.. Atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą masową noszą nazwę izotopów..

Wokół jądra atomowego krążą cząstki zwane elektronami.

Po wyrzuceniu cząstki, jądro ulega przemianie w inne jądro (jądro innego pierwiastka).W atomie obojętnym elektrycznie liczba protonów odpowiada liczbie elektronów.. Atomy mające tę samą liczbę protonów, ale różniące się liczbą neutronów w jądrze to izotopy.. Natomiast atomy pierwiastków, których jądra zawierają taką samą liczbę nukleonów, ale różnią się liczbą atomową nazywa się izobarami.Jądro atomowe zbudowane jest z protonów i neutronów, zwanych nukleonami.. W ten sposób powstaje linia widmowa.Neutrony i protony, noszące wspólną nazwę nukleonów, stanowią budulec jądra atomowego, które jest średnio ok. 20 000 razy mniejsze od całego atomu i stanowi niemal całą jego masę (ok.99,9%).. Jest to wprowadzenie do kolejnych lekcji dotyczących fizyki jądrowej.. Opisanie składu atomu pierwiastka chemicznego: protony, neutrony, elektrony 2.. Analiza rozproszenia cząstek alfa doprowadziła Rutherforda do wniosku, że atom ma dodatnio naładowane jądro, w którym skupia się prawie cała masa atomu.. Podaj liczbę protonów.. Skala wielko ści obiektów: makroskopowych, atomowych, j ądrowych i subj ądrowych Charakterystyczne rozmiary poszczególnych obiektów podane s ą pod rysunkiem.skŁad atomu liczba protonÓw = z liczba elektronÓw = liczba protonÓw = z liczba neutronÓw = a - z liczba nukleonÓw = a x - symbol pierwiastka a - liczba masowa, masa atomowa - okreŚla liczbĘ nukleonÓw, czyli protonÓw i neutronÓw w jĄdrze atomowym.. Ustalanie liczby protonów, neutronów i elektronów w atomie pierwiastka chemicznego.. Masy protonu i neutronu są zbliżone (nieco większa jest masa neutronu).Jądro atomowe zajmuje centrum atomu i składa się z nukleonów, którymi są protony (cząstki o ładunku dodatnim) i neutrony (cząstki, które nie posiadają ładunku elektrycznego).. Zapisz w zeszycie.Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski * informatyka + - Liczba atomowa Z (liczba porządkowa) -Liczba masowa A.BUDOWA I W ŁASNOŚCI JĄDRA .. 1932 - sztuczna przemiana jądra atomowego cząstkami przyspieszonymi odkrycie pozytonu odkrycie neutronu, Chadwick 1939 - rozszczepienie jąder uranu, Hahn i Strassmann 1942 - pierwszy reaktor jądrowy, Fermi 1947 - odkrycie mezonów π, PowellW dużym uproszczeniu przyjmuje się, że zbudowany jest z dodatniego jądra, otoczonego chmurą ujemnych elektronów.. Suma ich liczb stanowi liczbę nukleonów.. Działają między nimi tzw. siły jądrowe, decydujące o trwałości jądra.Budowa jądra atomowego nuklidy to jądra większe niż nukleon Jądra atomowe o jednakowej liczbie protonów, leczróżnej liczbie neutronów nazywa się izotopami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt